Lịch sử nghệ thuật

Hình mẫu Xưởng Nghệ thuật

Dịch từ bài viết của Robin Buick giới thiệu hình mẫu xưởng nghệ thuật (hay xưởng điêu khắc) mà nghệ sĩ này theo đuổi, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng không thể thay thế của ngôn ngữ cổ điển – thứ mà ông cho là nền tảng cho thành tựu văn hóa của châu Âu trong hơn năm trăm năm.